ZalogujZarejestruj

Główni bohaterowie "Zemsty": Cześnik, Rejent, Papkin - charakterystyka postaci

Główni bohaterowie

Scenariusz lekcji, której celem jest powtórzenie i utrwalenie zasad pisania charakterystyki postaci. Uczeń zbiera cytaty i tworzy charakterystykę wybranej postaci z "Zemsty" A. Fredry.

  Liczba wyświetleń: 9134
  Liczba pobrań: 966
  Dodano: 2010-11-15
IMP_78620 (51765)

Słowa kluczowe:

Podstawa programowa zasobu

III.1.1
Tworzenie wypowiedzi
Mówienie i pisanie
Uczeń tworzy spójne wypowiedzi ustne (monologowe i dialogowe) oraz pisemne w następujących formach gatunkowych: urozmaicone kompozycyjnie i fabularnie opowiadanie, opis sytuacji i przeżyć, zróżnicowany stylistycznie i funkcjonalnie opis zwykłych przedmiotów lub dzieł sztuki, charakterystyka postaci literackiej, filmowej lub rzeczywistej, sprawozdanie z lektury, filmu, spektaklu i ze zdarzenia z życia, rozprawka, podanie, życiorys i CV, list motywacyjny, dedykacja; dostosowuje odmianę i styl języka do gatunku, w którym się wypowiada
III.1.2
Tworzenie wypowiedzi
Mówienie i pisanie
Uczeń stosuje zasady organizacji tekstu zgodne z wymogami gatunku, tworząc spójną pod względem logicznym i składniowym wypowiedź na zadany temat
III.1.4
Tworzenie wypowiedzi
Mówienie i pisanie
Uczeń dokonuje starannej redakcji tekstu napisanego ręcznie i na komputerze (umiejętnie formatuje tekst, dobiera rodzaj czcionki według rozmiaru i kształtu, stosuje właściwe odstępy, wyznacza marginesy i justuje tekst, dokonuje jego korekty, jednocześnie kontrolując autokorektę), poprawia ewentualne błędy językowe, ortograficzne oraz interpunkcyjne
TEKSTY.1.5
Teksty
Teksty poznawane w całości – nie mniej niż 5 pozycji książkowych w roku szkolnym oraz wybrane przez nauczyciela teksty o mniejszej objętości
Aleksander Fredro – Zemsta (pozycja obowiązkowa)
2.4
Kształcenie językowe
Ortografia i interpunkcja
5.2.3
Kształcenie literackie i kulturowe VII-VIII
Odbiór tekstów kultury
Uczeń interpretuje dzieła sztuki (obraz, grafika, rzeźba, fotografia)
6.3.3
Kształcenie językowe VII-VIII
Komunikacja językowa i kultura języka
Uczeń rozumie, na czym polega błąd językowy
6.4.2
Kształcenie językowe VII-VIII
Ortografia i interpunkcja
Uczeń poprawnie przytacza cudze wypowiedzi, stosując odpowiednie znaki interpunkcyjne
7.1.2
Tworzenie wypowiedzi VII-VIII
Elementy retoryki
Uczeń gromadzi i porządkuje materiał rzeczowy potrzebny do tworzenia wypowiedzi redaguje plan kompozycyjny własnej wypowiedzi
7.1.3
Tworzenie wypowiedzi VII-VIII
Elementy retoryki
Uczeń tworzy wypowiedź, stosując odpowiednią dla danej formy gatunkowej kompozycję oraz zasady spójności językowej między akapitami; rozumie rolę akapitów jako spójnych całości myślowych w tworzeniu wypowiedzi pisemnych oraz stosuje rytm akapitowy (przeplatanie akapitów dłuższych i krótszych)
7.1.3
Tworzenie wypowiedzi VII-VIII
Elementy retoryki
Uczeń tworzy wypowiedź, stosując odpowiednią dla danej formy gatunkowej kompozycję oraz zasady spójności językowej między akapitami; rozumie rolę akapitów jako spójnych całości myślowych w tworzeniu wypowiedzi pisemnych oraz stosuje rytm akapitowy (przeplatanie akapitów dłuższych i krótszych)
7.1.4
Tworzenie wypowiedzi VII-VIII
Elementy retoryki
Uczeń wykorzystuje znajomość zasad tworzenia tezy i hipotezy oraz argumentów przy tworzeniu rozprawki oraz innych tekstów argumentacyjnych
7.2.1
Tworzenie wypowiedzi VII-VIII
Mówienie i pisanie
Uczeń tworzy spójne wypowiedzi w następujących formach gatunkowych: recenzja, rozprawka, podanie, życiorys, CV, list motywacyjny, przemówienie, wywiad
7.2.2
Tworzenie wypowiedzi VII-VIII
Mówienie i pisanie
Uczeń wykonuje przekształcenia na tekście cudzym, w tym skraca, streszcza, rozbudowuje i parafrazuje
8.8
Samokształcenie VII-VIII
Uczeń rozwija umiejętność krytycznego myślenia i formułowania opinii
10.2
LISTA LEKTUR VII-VIII
Aleksander Fredro, Zemsta

Informacje licencyjne

  • Autor :
  • Agata Płaskowicka