ZalogujZarejestruj

Dialekty i gwary polskie – czy mowa nas zdradza?

Dialekty i gwary polskie – czy mowa nas zdradza?

Scenariusz lekcji z zakresu nauki o języku. W czasie zajęć uczniowie dowiadują się, czym są dialekty i gwary zapoznają się z pojęciem regionalizmu. Poznają także cechy charakterystyczne dla dialektów i gwar, uczą się je rozpoznawać i nazywać. Określają również znaczenie gwar i ich miejsce w dzisiejszym świecie i języku.

  Liczba wyświetleń: 6064
  Liczba pobrań: 829
  Dodano: 2010-11-15
IMP_78122 (51314)

Słowa kluczowe:

Podstawa programowa zasobu

I.3.3
Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji
Świadomość językowa
Uczeń dostrzega zróżnicowanie słownictwa – rozpoznaje słownictwo ogólnonarodowe i słownictwo o ograniczonym zasięgu (wyrazy gwarowe, terminy naukowe, archaizmy i neologizmy, eufemizmy i wulgaryzmy; dostrzega negatywne konsekwencje używania wulgaryzmów); rozpoznaje wyrazy rodzime i zapożyczone (obce) – rozumie ich funkcję w tekście
I.3.4
Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji
Świadomość językowa
Uczeń rozpoznaje cechy kultury i języka swojego regionu
I.I.3.5
Zakres podstawowy
Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji
Świadomość językowa
Uczeń wskazuje w czytanych tekstach i analizuje przykłady odmian terytorialnych, środowiskowych i zawodowych polszczyzny
I.I.3.6
Zakres podstawowy
Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji
Świadomość językowa
Uczeń rozpoznaje w czytanych tekstach oraz wypowiedziach mówionych stylizację, rozróżnia jej rodzaje (archaizację, dialektyzację, kolokwializację) i określa funkcje

Informacje licencyjne

  • Autor :
  • Małgorzata Włodkowska