ZalogujZarejestruj
Przejdź do strony

Poznaj atom! - część I - Po co nam energia?

Poznaj atom! - część I - Po co nam energia?

Pierwsza część filmu edukacyjnego Poznaj atom! opowiada o tym, jak skomplikowane byłoby życie bez elektryczności oraz jakie są jej najpopularniejsze źródła.

  Liczba wyświetleń: 16038
  Liczba pobrań: 1
  Dodano: 2013-07-11
ORE00014 (100328)

Słowa kluczowe:

Podstawa programowa zasobu

2.2
Wewnętrzna budowa materii
Uczeń opisuje i charakteryzuje skład atomu (jądro: protony i neutrony, elektrony); definiuje elektrony walencyjne
I.3.1
Zakres podstawowy
Fizyka jądrowa
Uczeń posługuje się pojęciami pierwiastek, jądro atomowe, izotop, proton, neutron, elektron; podaje skład jądra atomowego na podstawie liczby masowej i atomowej
I.3.2
Zakres podstawowy
Fizyka jądrowa
Uczeń posługuje się pojęciami: energii spoczynkowej, deficytu masy i energii wiązania; oblicza te wielkości dla dowolnego pierwiastka układu okresowego
I.3.3
Zakres podstawowy
Fizyka jądrowa
Uczeń wymienia właściwości promieniowania jądrowego α, ß, ɣ; opisuje rozpady alfa, beta (wiadomości o neutrinach nie są wymagane), sposób powstawania promieniowania gamma; posługuje się pojęciem jądra stabilnego i niestabilnego
I.3.4
Zakres podstawowy
Fizyka jądrowa
Uczeń opisuje rozpad izotopu promieniotwórczego, posługując się pojęciem czasu połowicznego rozpadu; rysuje wykres zależności liczby jąder, które uległy rozpadowi od czasu; wyjaśnia zasadę datowania substancji na podstawie składu izotopowego, np. datowanie węglem 14C
I.3.5
Zakres podstawowy
Fizyka jądrowa
Uczeń opisuje reakcje jądrowe, stosując zasadę zachowania liczby nukleonów i zasadę zachowania ładunku oraz zasadę zachowania energii
I.3.7
Zakres podstawowy
Fizyka jądrowa
Uczeń wyjaśnia wpływ promieniowania jądrowego na materię oraz na organizmy
I.3.8
Zakres podstawowy
Fizyka jądrowa
Uczeń podaje przykłady zastosowania zjawiska promieniotwórczości i energii jądrowej
I.3.10
Zakres podstawowy
Fizyka jądrowa
Uczeń opisuje działanie elektrowni atomowej oraz wymienia korzyści i zagrożenia płynące z energetyki jądrowej
I.5.4
Zakres podstawowy
Paliwa – obecnie i w przyszłości
Uczeń proponuje alternatywne źródła energii – analizuje możliwości ich zastosowań (biopaliwa, wodór, energia słoneczna, wodna, jądrowa, geotermalne itd.)
I.5.5
Zakres podstawowy
Paliwa – obecnie i w przyszłości
Uczeń analizuje wpływ różnorodnych sposobów uzyskiwania energii na stan środowiska przyrodniczego
II.2.1
Zakres rozszerzony
Struktura atomu – jądro i elektrony
Uczeń określa liczbę cząstek elementarnych w atomie oraz skład jądra atomowego, na podstawie zapisuZAE
I.10.1
Wątki tematyczne i tematy zajęć
Energia – od Słońca do żarówki
Światło płomienia, żarówki, lasera; energia słoneczna, jądrowa i termojądrowa
II.A.4.4
Treści nauczania – wymagania szczegółowe
Nauka i świat
Dylematy moralne w nauce
Uczeń omawia historię prac nad bronią jądrową i przedstawia rozterki moralne jej twórców
II.B.10.2
Treści nauczania – wymagania szczegółowe
Nauka i technologia
Energia – od Słońca do żarówki
Uczeń omawia sposoby uzyskiwania oświetlenia dawniej i obecnie oraz charakteryzuje stosowane do tego związki chemiczne
2.1
Wewnętrzna budowa materii
Uczeń posługuje się pojęciem pierwiastka chemicznego jako zbioru atomów o danej liczbie atomowej Z
2.2
Wewnętrzna budowa materii
Uczeń opisuje skład atomu (jądro: protony i neutrony, elektrony); na podstawie położenia pierwiastka w układzie okresowym określa liczbę powłok elektronowych w atomie oraz liczbę elektronów zewnętrznej powłoki elektronowej dla pierwiastków grup 1 i 2 i 13–18; określa położenie pierwiastka w układzie okresowym (numer grupy, numer okresu)

Informacje licencyjne