5. Kreator prezentacji

Praca z kreatorem

Kreator prezentacji to proste w obsłudze narzędzie do tworzenia, na podstawie zasobów portalu Scholaris oraz własnych zasobów, prezentacji multimedialnych i testów, które następnie można opublikować w Internecie.

Aby rozpocząć pracę z Kreatorem, należy się zalogować. Po kliknięciu łącza „Kreator prezentacji” na górze ekranu użytkownik przechodzi do zakładki „Moje zasoby”.

 

 

W widocznym z lewej strony menu są dostępne trzy opcje.

 

„Kreator” — wyświetla wersje robocze wszystkich prezentacji użytkownika. Umożliwia ich edycję, kopiowanie, usuwanie, publikowanie i pobranie w postaci lekcji w formacie SCORM.

“Opublikowane” — to wszystkie zasoby, nad którymi użytkownik zakończył pracę. Można je udostępnić innym użytkownikom, klikając przycisk „Udostępnij” i pobrać kod służący do wyświetlenia go w ramce lub przeglądać wyniki testów zebrane od użytkowników.

“Archiwalne” — to zasoby, dla których dobiegł końca czas dostępności ustalony przez autora.

Nowa prezentacja

Aby utworzyć nową prezentację, należy kliknąć przycisk „Nowa prezentacja” znajdujący się w prawym górnym rogu na ekranie „Kreator”.

Następnie należy podać tytuł prezentacji i wybrać jeden z kilku dostępnych stylów graficznych.

Aby dodać nowy ekran, należy kliknąć opcję „Dodaj slajd” w lewym rogu ekranu.

Dostępne typy ekranów

W kreatorze jest dostępnych kilka szablonów ekranów podzielonych na grupy.

„Ekrany tekstowe” — to oczywiście tekst wprowadzony przez użytkownika.

„Obrazkowe” — to ilustracje wczytane przez użytkownika — jedna, dwie lub jedna i tekst.

„Zasoby” — to zasób portalu Scholaris lub zasób zewnętrzny, na przykład film z portalu Youtube.

„Testowe” — to ekrany z pytaniami testowymi. Są to zarówno pytania typu “jeden z x”, jak i układanie kolejności, dopasowywanie elementów, wypełnianie luk i inne.

Po wybraniu ekranu należy kliknąć przycisk „Utwórz ekran”, aby rozpocząć jego edycję.

Funkcje edycyjne (zapisz, podgląd, kopiuj, usuń)

Z listy ekranów, znajdującej się z lewej strony ekranu, został wybrany slajd. Aby edytować treść slajdu, trzeba go kliknąć na liście.

 

 

Można zmieniać kolejność slajdów, przeciągając je myszą w obrębie listy.

 

Na liście znajdują się również ikony kopiowania ekranu i jego usunięcia. Ta pierwsza spowoduje utworzenie kopii ekranu wraz z całą wprowadzoną treścią. Druga spowoduje jego nieodwracalne usunięcie.

W prawym górnym rogu znajduje się przycisk „Zapisz”, który umożliwia  zapisanie aktualnego stanu prac i przycisk „Podgląd”, który służy do sprawdzenia, jak będą widzieli prezentację inni użytkownicy.

Przycisk „Zapisz i udostępnij” na dole ekranu służy do natychamiastowej publikacji gotowej prezentacji.

Edycja ekranów z treścią własną użytkownika

Aby edytować większość ekranów, wystarczy kliknąć w obrębie „przerywanego” pola.

W przypadku tekstu spowoduje to edycję pola tekstowego, natomiast w przypadku obrazów wywoła okno, w którym można wskazać ilustrację na dysku twardym lub przeciągnąć ją do szarego prostokąta. Dodany w ten sposób obraz będzie można wykadrować, powiększyć lub pomniejszyć, korzystając z prostego edytora.

Edycja ekranów z zasobami portalu Scholaris

Po dodaniu ekranu z zasobem portalu Scholaris należy kliknąć przycisk w centralnej części ekranu, aby przejść do listy zapamiętanych zasobów. (Zapisywanie zasobów zostało opisane w punkcie 3.6 tego dokumentu).

Aby przyspieszyć pracę, można otworzyć dwie zakładki jednocześnie: portal Scholaris, w którym użytkownik będzie wyszukiwać i zapamiętywać zasoby do wykorzystania i kreator, w którym będą one umieszczane.

W przypadku zasobów zewnętrznych, na odpowiednim ekranie należy wkleić kod ramki pobrany ze strony zewnętrznej, np. z serwisu Youtube. W podglądzie prezentacji będzie widać, że kod został zamieniony na ramkę z zasobem zewnętrznym.

Edycja ekranów testowych

Wypełnianie treścią ekranów testowych przebiega w sposób analogiczny do innych ekranów. Większość z z nich wymaga podania tytułu ekranu, treści pytania i odpowiedzi, a także wskazania tej prawidłowej. Warianty odpowiedzi są ustawiane losowo podczas wyświetlenia zasobu przez użytkowników.

W przypadku pytań jedno/wiele z X, zaznaczamy pole wyboru obok prawidłowej odpowiedzi.

W przypadku pytań typu „uporządkuj", należy ustawić w kreatorze prawidłową kolejność.

Podczas dodawania pytań typu „wypełnij luki/wstaw we właściwe miejsce" w edytorze tekstowym slajdu należy kliknąć przycisk „<>" na pasku narzędzi, aby wstawić miejsce na odpowiedź. Następnie należy wpisać prawidłową odpowiedź. Po uruchomieniu prezentacji przez użytkownika pole będzie puste i można będzie w nim wpisać odpowiedź.

Udostępnianie prezentacji

Prezentację można udostępnić zarówno z listy zasobów kreatora, jak i z samej edycji prezentacji, klikając przycisk „Zapisz i udostępnij”.

W wyświetlonym formularzu należy wprowadzić odpowiednie ustawienia opublikowanej prezentacji.

„Poziom dostępu” — określa, czy prezentację może wyświetlić każdy, czy tylko zalogowani użytkownicy. W tym drugim przypadku należy podać adresy e-mail, na które zostanie wysłana wiadomość o udostępnieniu zasobu wraz z łączem służącym do jego wyświetlenia. Jeżeli dla danego adresu nie ma jeszcze utworzonego konta, system poinformuje o tym adresata i prześle mu wskazówki dotyczące rejestracji w serwisie.

„Lista odbiorców” — to lista adresów e-mail, na które zostanie wysłane powiadomienie o udostępnieniu zasobu.

„Treść powiadomienia” — to dodatkowa informacja, która zostanie załączona w wiadomości o udostępnieniu zasobu. Jej dodanie nie jest wymagane.

„Ograniczenie czasowe” — umożliwia określenie, kiedy zasób ma być dostępny. Bez ograniczeń, na jeden miesiąc lub konkretnie: od określonego dnia i godziny, do określonego dnia i godziny.

Przycisk „Publikuj” powoduje wysłanie powiadomień. Od tej pory zasób jest opublikowany.

Listy odbiorców

Aby nie trzeba było wprowadzać tych samych adresów e-mail dla każdej tworzonej prezentacji, można utworzyć listy odbiorców. W tym celu należy przejść do odpowiedniej zakładki, kliknąć przycisk „Nowa”, podać nazwę listy i adresy rozdzielone przecinkami, a następnie zapisać listę.

Teraz na ekranie publikacji zasobu można wyświetlić dostępne listy odbiorców i wybrać jedną z nich, aby wszyscy jej członkowie zostali wpisani jako adresaci powiadomień.

Przeglądanie i eksport wyników

Można przeglądać wyniki pytań testowych po ich wypełnieniu przez użytkowników. W tym celu należy przejść do listy opublikowanych zasobów i kliknąć łącze „Wyniki”.

Teraz można zobaczyć listę użytkowników, którzy udzielili odpowiedzi. Po kliknięciu łącza „Szczegóły” zostanie wyświetlony raport dotyczący udzielonych odpowiedzi, a łącze „Pobierz” umożliwia zapisanie go w formacie .pdf.