2. Katalog zasobów

Przeglądanie katalogu

Aby użytkownicy mogli w prosty sposób wyszukiwać zasoby o interesującej ich tematyce, każdy zasób portalu Scholaris został przypisany do etapu edukacyjnego, przedmiotu nauczania i punktu podstawy programowej, który realizuje.

Pierwszym poziomem katalogu są etapy edukacyjne. Obecnie jest ich pięć: Wychowanie przedszkolne, Edukacja wczesnoszkolna, Szkoła podstawowa kl. 4-6, Gimnazjum oraz Szkoły ponadgimnazjalne. Wskazanie kursorem myszy wybranego etapu edukacyjnego w pasku menu na górze strony spowoduje wyświetlenie listy przypisanych do niego przedmiotów nauczania.

Można wybrać konkretny przedmiot lub jedno z następujących łączy: „Najnowsze”, „Najpopularniejsze”, „Pokaż wszystkie”.

Po kliknięciu przedmiotu lub łącza wyświetla się strona przeglądania zasobów portalu Scholaris. W centrum znajdują się kafelki zasobów z wybranej grupy. Lista zostanie automatycznie dostosowana do szerokości okna przeglądarki.

Kafelek zasobu zawiera następujące informacje: obrazek miniatury, tytuł zasobu, fragment opisu zasobu, przedmiot nauczania i etap edukacyjny, do którego należy zasób, oraz liczbę wyświetleń. W prawym górnym rogu obrazka miniatury widnieje ikona oznaczająca typ zasobu.

Nad listą zasobów i paskiem wyszukiwania znajduje się ścieżka opisująca, w którym miejscu katalogu znajduje się użytkownik. Kliknięcie jednego z jej elementów spowoduje przejście na wybrany poziom.

Na przykład kliknięcie w ścieżce „Katalog zasobów > Gimnazjum > Biologia” opcji „Gimnazjum” spowoduje przejście do przeglądania wszystkich zasobów dla tego etapu edukacyjnego.

Pod ścieżką znajduje się  pasek opcji wyświetlania. Można tu zmienić tryb widoku z domyślnych miniatur (kafelków) na listę poziomą, wybrać sortowanie zasobów według jednego z kryteriów, zwiększyć liczbę zasobów wyświetlanych na jednej stronie oraz przejść do kolejnej strony.

Po lewej stronie listy zasobów znajduje się menu pokazujące łączną liczbę zasobów dla wybranego przedmiotu lub wszystkich przedmiotów wybranego etapu. Kliknięcie jednego z przedmiotów spowoduje wyświetlenie tylko zasobów, które są do niego przypisane.

Panel podstawy programowej

Innym sposobem przeglądania bazy zasobów jest „Podstawa programowa”, której przycisk znajduje się po prawej stronie wyszukiwarki.

Po kliknięciu przycisku „Podstawa programowa” następuje przejście do listy przedmiotów pogrupowanych według etapów. Kliknięcie jednego z przedmiotów powoduje wyświetlenie listy zagadnień podstawy programowej. Po wybraniu rozdziału rozwijana jest lista podrozdziałów, które również można rozwinąć, aby dojść do listy szczegółowych punktów dokumentu.

Liczba w nawiasie wpisana na końcu zagadnienia oznacza przypisaną do niego liczbę zasobów. Do pozycji wyświetlanych w kolorze szarym nie są przypisane żadne zasoby.

Po wybraniu szukanego zagadnienia następuje przejście do listy zasobów spełniających wybrane kryterium.

Zarówno po wybraniu zagadnienia z listy podstawy programowej, jak i przedmiotu nauczania w katalogu, nad paskiem opcji wyświetlania pojawi się pasek wyboru podstawy programowej. Po jego kliknięciu rozwija się lista zagadnień dla danego przedmiotu. Korzystając z tej funkcji można wygodnie zmieniać zagadnienia bez konieczności wracania do ich pełnej listy.

 

 

Aby wyświetlić pełną listę i na przykład zmienić przedmiot, należy kliknąć przycisk „Pokaż pełen widok”.

 

Aby zwinąć pasek podstawy, wystarczy kliknąć przycisk „ukryj” w prawym górnym rogu lub wskazać kursorem myszy dowolny obszar poza panelem i kliknąć go.

Strona zasobu (metadane)

Kliknięcie kafelka zasobu powoduje przejście do strony zasobu, na której znajdują się wszystkie informacje na jego temat. Są to: tytuł zasobu, jego opis, lista jego słów kluczowych, data dodania, liczba wyświetleń i pobrań, ocena użytkowników, przypisanie do etapu, przedmiotu i podstawy programowej. Znajduje się tu również informacja, kto jest dostawcą zasobu i na jakiej licencji został on udostępniony.

Lista słów kluczowych opisuje treść zasobu. Dzięki nim zasób można łatwo znaleźć, korzystając z wyszukiwarki. Kliknięcie słowa kluczowego spowoduje wyświetlenie wszystkich zasobów portalu, w których dane słowo zostało użyte do jego opisania — w słowach kluczowych, opisie, tytule, a nawet w podstawie programowej.

Po kliknięciu niebieskiego pola z nazwą etapu edukacyjnego i przedmiotu zostanie rozwinięty pełny punkt podstawy programowej, do której zasób jest przypisany. Jeden zasób może być przypisany do kilku różnych etapów edukacyjnych i przedmiotów.

Zestawy zasobów

Zdarza się, że zasoby pochodzące od jednego dostawcy i o tej samej tematyce zostają połączone w zestaw. Na przykład film i karta pracy dotyczące tego samego zagadnienia podstawy programowej.

Jeżeli zasób stanowi część zestawu, na stronie zasobu zostanie wyświetlona dodatkowa zakładka „Zestawy zasobu”. Po jej kliknięciu widać wszystkie zasoby tego zestawu.

Typy zasobów

W portalu Scholaris dostępne są różne typy zasobów, w zależności od formatu pliku i przeznaczenia zasobu określonego przez dostawcę.

Zasoby dzielimy na grupy, z których każda zawiera kilka typów:

  • ćwiczenia interaktywne (ćwiczenie, eksperyment, tabela),
  • zdjęcia i ilustracje (ilustracja, diagram, galeria zdjęć, schemat),
  • dokumenty dydaktyczne (wykład, karta pracy, program nauczania, kwestionariusz),
  • scenariusz lekcji,
  • multimedia (film, plik dźwiękowy, e-lekcja, slajdy, nagranie lektorskie, aplikacja),
  • e-książka,
  • testy (egzamin/test),
  • materiały tekstowe (tekst, słownik, akt prawny),
  • strona www

Każdy typ zasobu ma swoją ikonę, która jest wyświetlana na obrazku miniatury.

Przykład wykorzystania katalogu zasobów

W tym przykładzie użytkownik, nauczyciel biologii w gimnazjum, odszuka zasób dotyczący funkcjonowania organizmów roślinnych. Aby to zrobić, użytkownik wykonuje następujące czynności:

1. Wskazuje kursorem myszy etap edukacyjny Gimnazjum w menu na stronie głównej.

2. Na rozwiniętej liście przedmiotów klika przedmiot biologia.

Na ekranie są wyświetlane wszystkie zasoby dla tego przedmiotu.

3. Rozwija panel podstawy programowej, aby nie tracić zbyt wiele czasu na przeszukiwanie bazy zasobów.

4. Klika sekcję „Budowa i funkcjonowanie organizmu roślinnego na  przykładzie rośliny okrytozalążkowej”, aby rozwinąć listę dostępnych zagadnień.

5. Dla zagadnienia „uczeń wymienia cechy adaptacyjne w budowie tkanek roślinnych do pełnienia określonych funkcji” w bazie znajdują się trzy zasoby. Klika zagadnienie.

Zostaje wyświetlona lista zasobów dla zagadnienia — w tym  przypadku trzy zasoby.

6. Klika kafelek zasobu, aby przejść do jego strony.