ZalogujZarejestruj

Poznajemy autora "Zemsty" i elementy świata przedstawionego

Poznajemy autora

Celem lekcji jest zaprezentowanie sylwetki Aleksandra Fredry w kontekście epoki, w której żył. Założeniem scenariusza jest również kształtowanie umiejętności samodzielnej pracy ucznia w zakresie zdobywania i przetwarzania informacji – budowanie kalendarium.

  Liczba wyświetleń: 6412
  Liczba pobrań: 1136
  Dodano: 2010-11-15
IMP_78084 (51276)

Słowa kluczowe:

Podstawa programowa zasobu

I.1.4
Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji
Czytanie i słuchanie
Uczeń odróżnia informacje o faktach od opinii
I.2.3
Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji
Samokształcenie i docieranie do informacji
Uczeń korzysta ze słownika: języka polskiego, poprawnej polszczyzny, frazeologicznego, wyrazów obcych, synonimów i antonimów oraz szkolnego słownika terminów literackich – w formie książkowej i elektronicznej
II.2.1
Analiza i interpretacja tekstów kultury. Uczeń zna teksty literackie i inne teksty kultury wskazane przez nauczyciela
Analiza
Uczeń przedstawia najistotniejsze treści wypowiedzi w takim porządku, w jakim występują one w tekście
II.2.6
Analiza i interpretacja tekstów kultury. Uczeń zna teksty literackie i inne teksty kultury wskazane przez nauczyciela
Analiza
Uczeń przypisuje czytany utwór do właściwego rodzaju literackiego (epika, liryka, dramat)
II.3.2
Analiza i interpretacja tekstów kultury. Uczeń zna teksty literackie i inne teksty kultury wskazane przez nauczyciela
Interpretacja
Uczeń uwzględnia w interpretacji potrzebne konteksty, np. biograficzny, historyczny
II.4.2
Analiza i interpretacja tekstów kultury. Uczeń zna teksty literackie i inne teksty kultury wskazane przez nauczyciela
Wartości i wartościowanie
Uczeń omawia na podstawie poznanych dzieł literackich i innych tekstów kultury podstawowe, ponadczasowe zagadnienia egzystencjalne, np. miłość, przyjaźń, śmierć, cierpienie, lęk, nadzieja, wiara religijna, samotność, inność, poczucie wspólnoty, solidarność, sprawiedliwość; dostrzega i poddaje refleksji uniwersalne wartości humanistyczne
II.4.3
Analiza i interpretacja tekstów kultury. Uczeń zna teksty literackie i inne teksty kultury wskazane przez nauczyciela
Wartości i wartościowanie
Uczeń dostrzega zróżnicowanie postaw społecznych, obyczajowych, narodowych, religijnych, etycznych, kulturowych i w ich kontekście kształtuje swoją tożsamość
III.1.1
Tworzenie wypowiedzi
Mówienie i pisanie
Uczeń tworzy spójne wypowiedzi ustne (monologowe i dialogowe) oraz pisemne w następujących formach gatunkowych: urozmaicone kompozycyjnie i fabularnie opowiadanie, opis sytuacji i przeżyć, zróżnicowany stylistycznie i funkcjonalnie opis zwykłych przedmiotów lub dzieł sztuki, charakterystyka postaci literackiej, filmowej lub rzeczywistej, sprawozdanie z lektury, filmu, spektaklu i ze zdarzenia z życia, rozprawka, podanie, życiorys i CV, list motywacyjny, dedykacja; dostosowuje odmianę i styl języka do gatunku, w którym się wypowiada
TEKSTY.1.5
Teksty
Teksty poznawane w całości – nie mniej niż 5 pozycji książkowych w roku szkolnym oraz wybrane przez nauczyciela teksty o mniejszej objętości
Aleksander Fredro – Zemsta (pozycja obowiązkowa)
5.1.1
Kształcenie literackie i kulturowe VII-VIII
Czytanie utworów literackich
Uczeń rozpoznaje rodzaje literackie: epika, liryka i dramat; określa cechy charakterystyczne dla poszczególnych rodzajów i przypisuje czytany utwór do odpowiedniego rodzaju
5.1.2
Kształcenie literackie i kulturowe VII-VIII
Czytanie utworów literackich
Uczeń rozróżnia gatunki epiki, liryki, dramatu, w tym: pamiętnik, komedia, fraszka, sonet, pieśń, tren, ballada, epopeja, tragedia – i wymienia ich podstawowe cechy oraz wskazuje cechy gatunkowe czytanych utworów literackich
5.1.7
Kształcenie literackie i kulturowe VII-VIII
Czytanie utworów literackich
Uczeń określa w poznawanych tekstach problematykę egzystencjalną i poddaje ją refleksji
5.1.8
Kształcenie literackie i kulturowe VII-VIII
Czytanie utworów literackich
Uczeń określa wartości estetyczne poznawanych tekstów literackich
5.1.9
Kształcenie literackie i kulturowe VII-VIII
Czytanie utworów literackich
Uczeń wykorzystuje w interpretacji utworów literackich odwołania do wartości uniwersalnych związane z postawami społecznymi, narodowymi, religijnymi, etycznymi i dokonuje ich hierarchizacji
5.1.9
Kształcenie literackie i kulturowe VII-VIII
Czytanie utworów literackich
Uczeń wykorzystuje w interpretacji utworów literackich odwołania do wartości uniwersalnych związane z postawami społecznymi, narodowymi, religijnymi, etycznymi i dokonuje ich hierarchizacji
5.1.10
Kształcenie literackie i kulturowe VII-VIII
Czytanie utworów literackich
Uczeń wykorzystuje w interpretacji tekstów literackich elementy wiedzy o historii i kulturze
5.1.11
Kształcenie literackie i kulturowe VII-VIII
Czytanie utworów literackich
Uczeń wykorzystuje w interpretacji utworów literackich potrzebne konteksty, np. biograficzny, historyczny, historycznoliteracki, kulturowy, filozoficzny, społeczny
5.2.2
Kształcenie literackie i kulturowe VII-VIII
Odbiór tekstów kultury
Uczeń porządkuje informacje w zależności od ich funkcji w przekazie
5.2.3
Kształcenie literackie i kulturowe VII-VIII
Odbiór tekstów kultury
Uczeń interpretuje dzieła sztuki (obraz, grafika, rzeźba, fotografia)
6.2.3
Kształcenie językowe VII-VIII
Zróżnicowanie języka
Uczeń zna sposoby wzbogacania słownictwa
7.1.3
Tworzenie wypowiedzi VII-VIII
Elementy retoryki
Uczeń tworzy wypowiedź, stosując odpowiednią dla danej formy gatunkowej kompozycję oraz zasady spójności językowej między akapitami; rozumie rolę akapitów jako spójnych całości myślowych w tworzeniu wypowiedzi pisemnych oraz stosuje rytm akapitowy (przeplatanie akapitów dłuższych i krótszych)
7.1.4
Tworzenie wypowiedzi VII-VIII
Elementy retoryki
Uczeń wykorzystuje znajomość zasad tworzenia tezy i hipotezy oraz argumentów przy tworzeniu rozprawki oraz innych tekstów argumentacyjnych
7.2.1
Tworzenie wypowiedzi VII-VIII
Mówienie i pisanie
Uczeń tworzy spójne wypowiedzi w następujących formach gatunkowych: recenzja, rozprawka, podanie, życiorys, CV, list motywacyjny, przemówienie, wywiad
7.2.2
Tworzenie wypowiedzi VII-VIII
Mówienie i pisanie
Uczeń wykonuje przekształcenia na tekście cudzym, w tym skraca, streszcza, rozbudowuje i parafrazuje
8.3
Samokształcenie VII-VIII
Uczeń uczestniczy w życiu kulturalnym w swoim regionie
8.8
Samokształcenie VII-VIII
Uczeń rozwija umiejętność krytycznego myślenia i formułowania opinii
10.2
LISTA LEKTUR VII-VIII
Aleksander Fredro, Zemsta

Informacje licencyjne

  • Autor :
  • Dominika Kamocka