ZalogujZarejestruj

Związki wyrazowe w zdaniu pojedynczym

Związki wyrazowe w zdaniu pojedynczym

Scenariusz lekcji dotyczącej związków wyrazowych w zdaniu pojedynczym. Lekcja wyjaśnia, jakie części mowy można ze sobą łączyć.

  Liczba wyświetleń: 9273
  Liczba pobrań: 983
  Dodano: 2010-11-15
IMP_106088 (63020)

Słowa kluczowe:

Podstawa programowa zasobu

I.2
Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji
Samokształcenie i docieranie do informacji. Uczeń korzysta z informacji zawartych w encyklopedii, słowniku ortograficznym, słowniku języka polskiego (małym lub podręcznym), słowniku wyrazów bliskoznacznych.
I.3.1
Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji
Świadomość językowa
Uczeń rozpoznaje podstawowe funkcje składniowe wyrazów użytych w wypowiedziach (podmiot, orzeczenie, dopełnienie, przydawka, okolicznik)
I.3.3
Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji
Świadomość językowa
Uczeń rozpoznaje w wypowiedziach podstawowe części mowy (rzeczownik, czasownik, przymiotnik, przysłówek, liczebnik, zaimek, przyimek, spójnik) i wskazuje różnice między nimi
III.1.8
Tworzenie wypowiedzi
Mówienie i pisanie
Uczeń uczestnicząc w rozmowie, słucha z uwagą wypowiedzi innych, mówi na temat; prezentuje własne zdanie i uzasadnia je
1.1.17
Kształcenie literackie i kulturowe
Czytanie utworów literackich
Uczeń przedstawia własne rozumienie utworu i je uzasadnia
1.2.2
Kształcenie literackie i kulturowe
Odbiór tekstów kultury
Uczeń wyszukuje w tekście informacje wyrażone wprost i pośrednio
2.1.1
Kształcenie językowe
Gramatyka języka polskiego
Uczeń rozpoznaje w wypowiedziach części mowy (czasownik, rzeczownik, przymiotnik, przysłówek, liczebnik, zaimek, przyimek, spójnik, partykuła, wykrzyknik) Uczeń i określa ich funkcje w tekście
2.1.8
Kształcenie językowe
Gramatyka języka polskiego
Uczeń nazywa części zdania i rozpoznaje ich funkcje składniowe w wypowiedzeniach (podmiot, orzeczenie, dopełnienie, przydawka, okolicznik)
2.2.6
Kształcenie językowe
Zróżnicowanie języka
Uczeń rozpoznaje słownictwo neutralne i wartościujące, rozumie ich funkcje w tekście
3.1.1
Tworzenie wypowiedzi
Elementy retoryki
Uczeń uczestniczy w rozmowie na zadany temat, wydziela jej części, sygnały konstrukcyjne wzmacniające więź między uczestnikami dialogu, tłumaczące sens
3.2.5
Tworzenie wypowiedzi
Mówienie i pisanie
Uczeń opowiada o przeczytanym tekście
4
Samokształcenie
4.3
Samokształcenie
Uczeń korzysta z informacji zawartych w różnych źródłach, gromadzi wiadomości, selekcjonuje informacje
4.5
Samokształcenie
Uczeń korzysta ze słowników ogólnych języka polskiego, także specjalnych, oraz słownika terminów literackich

Informacje licencyjne

  • Autor :
  • Małgorzata Zagórska